FORWARDED EMAIL

 

اين گزارش بدرخواست خود ايشان بصورت رسمي و علني منتشر شده است

 

 

 

 

 

 

 

كوي دانشگاه تهران كاملا ملتهب است

رفت و آمد به داخل كوي دانشگاه تهران اين روزها از رفتن به موزه بانك مركزي ايران نيز مشگل تر شده است دانشجويان از آوردن ميهمان منع شده اند و از سه روز پيش در مقابل 38 مجموعه ساختمان كوي دانشگاه در مقابل هر يك دو افسر وزارت اطلاعات ايران در حال كشيك هستند و به صراحت به دانشجو ها اخطار مي دهند كه هر گونه آشوب و طغياني به شدت سركوب خواهد شد دانشجويان جديدي كه امسال براي اولين بار در ايام خرداد وتير در كوي هستند بسيار هيجان زده و نا آرامند در گفتگو با تعدادي از دانشجويان كوي احساس مي كردم براي هر يك از آنها ( سال 68 تا كنون) حضور در 18 تير و مبارزات علني پس از آن به عنوان يك افتخاري نيك محسوب مي شود. تعدادي ازآنها به صراحت مدعي بودند درگيري هاي ساختگي در مقابل سفارت انگليس در واقع مانورهاي مقدماتي نيروهاي ضد شورش براي مقابله با تجمعات و اعتراضات دانشجويي در آينده نزديك مي باشد . در سطح تهران شب نامه هاي بسياري از مجموعه هاي مختلف سياسي به خصوص گروههاي مختلف مبارز دانشجويي نيروهاي ملي ، شوراي ملي آزاديخواهان ايران و سازمان علم حق و عدالت ( مجموعه اي مربوط به پروفسور ميرزايي ) در حال پخش شدن است بسياري از اين سازمان ها و گروههاي همچون جبهه متحد دانشجويي و جبهه دموكراتيك ايران  مردم را براي شركت در تجمعات و اعتراضات سياسي خرداد و تير ماه دعوت مي نمايند . راننده تاكسي با جديت مي گفت اعتراض در مقابل استبداد يك حق طبيعي براي مردم است و اين مسئله دور از انتظار نخواهد بود و يك معلم مي گفت امروز كليه نيروهاي مردمي موثر در تحولات اجتماعي همچون معلمين ، دانشجويان ، كارگران و دانش آموزان به يك اتحاد تاريخي در ايران دست يافته اند و آن اعتراضات علني نسبت به سياستهاي اشتباه چندين ساله گذشته است . هنرمندان اكثرا خانه نشين و يا در گير تلاش براي ارتزاق و بقا هستند بسياري از آنها حاضر به پذيرفتن شرايط موجود براي فعاليت هنري خويش نيستند يكي از آنها اعتراض به وضع موجود را امري عادي توصيف نموده و مي گفت اگر به آلبوم آثار هنري يك هنرمند در ايران نگاهي بيفكنيم دهها و بلكه صدها اثر اعتراض آميز نسبت به حكومت حاضر ايران ، خواهيم يافت  يك جوان بيكار تهراني معتقد است تنها يك انقلاب مي تواند اين امكان را به او بدهد كه صاحب همسر و مسكن و شغل شود .

 

يك تعمير كار تلفن  معتقد است سياست در ايران تنها با نفوذ بازار تهران و نيروهاي شركت نفت ايران و سفارت انگليس تغيير مي كند اكثر مردم خواهان زندگي آرام هستند اما در عين حال معتقدند با حكومت حاضر آرامشي وجود نخواهد داشت براي همگان اين احساس وجود دارد كه بايد هزينه اي گزاف براي بهتر شدن شرايط بپردازند اخبار مربوط به فروش دختران در كشور هاي حاشيه خليج فارس به خصوص خبر روزنامه شرق در مورد فروش دختران در جزيره فجيره امارات متحده عربي آخرين پايگاههاي اجتماعي حاكميت را در ايران ازبين برده است شك ناشي از آن و هيجان مربوط به شايعات زلزله مردم را به تعمقي عميق فرو برده است بسياري از آنها سياست هاي غلط اقتصادي و سازمان شهري و كمبود در آمد روزانه و ماهيانه خويش را عامل وضعيت شكننده موجود  مي دانند كه در آن منازل مسكوني اكثرا بالاي 25 سال ساخت  كه  در واقع مخروبه مي باشند  همراه با عدم توان مالي ساخت و ساز مجدد (مگرازسرمايه وزمين خود بگذرند تا در يك شراكتي نابرابر بتواند منزلي كوچك براي خود بسازد) هزينه اجاره مسكن تقريبا تمام درآمد ماهيانه كارمندان و بسياري از كارگران را به خود اختصاص داده است حاكميت با تزريق  شك هاي رواني همچون عزاي عمومي براي درگيري هاي نجف و يا تظاهرات هاي نيروهاي بسيجي در حمايت ازمردم فلسطين سعي در انحراف افكار عمومي نسبت به سالگرد درگيري هاي خرداد و تير ماه تهران واكثر شهر هاي ايران را دارد البته عده اي از دانشجويان معتقدند دامن زدن به شايعات زلزله بيشتر توسط  حاكميت است تا بلكه افكار عمومي براي مدتي مشغول خود شود .

 

يك جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران معتقد است ايجاد شك هاي  رواني كه قبلا در طي ماهها و هفته ها انجام مي گرفت امروز به صورت روزانه انجام مي شود البته باز هم پاسخگوي رفع پرسشگري مردم نيست اكثر مردم برنامه هاي صداو سيماي ايران را تحريم و اطلاعات خود را به صورت زباني از يكديگر ، اينترنت و راديو هاي مختلف وآناني كه از مكنت مالي بيشتري برخودارند از برنامه هاي ماهواره اي  بدست مي آورند.

 آنچه بيش از هر چيز ديگري هويدا است نياز توده به يك راهبر دور انديش و قوي مي باشد .