جبهه دمکراتیک ایران( IDF )                        تاریخ: 3/12/1382

                                                                    شماره: س-4

 

تحریم همه جانبه بین المللی

 

 

 

هنگامی که اَیادی حکومت مطلقه در بلندگوهای خود پیروزی شان را در انتخابات مجلس هفتم اعلام و به خیال ِ خود مردم را گمراه می کنند، همه مردم یکصدا عدم مشروعیت این حکومت را اعلام داشتند و کلیه گزارشات مستقل و حرفه هاي خبرنگاران مستقل خارجی همراه با گزارشات  مردمی گواه این مدعی است.

 

همچنین تظاهرات مردمی در شهرهایی چون ایذه ، ملکان، شهرهای کردستان و ... به نتایج اعلام شده  نیز حکایت از اعتراض مردم به صحت و سلامت و مشروعيت انتخابات مجلس هفتم و حکومت مطلقه دارد. انتظار می رود با اعلام نتایج دیگر حوزه ها به این تعرضات اضافه گردد.

 

محکوم کردن  پارلمان اروپا و بخصوص قطعنامه اخیر سنای آمریکا مبنی بر غیر دمکراتیک بودن این انتخابات  نیز یکی دیگر از فاکتورهایی است که امکان اثبات بین المللی این عدم مشروعیت را آماده کرده است. پس دیگر درنگ جایز نیست! 

 

جبهه دمکراتیک ایران اعلام می دارد که نتایج انتخابات مجلس هفتم را به رسمیت نشناخنه و حکومت مطلقه کنونی را به مشروعیت نمی شناسد و آن دولتی که بخواهد در زیر یوغ حکومت مطلقه با تکیه به یک مجلس فرمایشی حکومت کند را دولت قانونی قلمداد نخواهد کرد.

 

جبهه دمکراتیک ایران سالهاست که خواهان برگزاری رفراندوم برای اثبات رسمی ِ عدم مشروعیت حکومت مطلقه گشته است و اینک از کلیه گروه ها و سازمانها و احزاب اپوزیسیون می خواهد در ایران و سراسر جهان این عدم مشروعیت را عیان و افشاء کرده و از کشورهای مورد اقامت خود برای تحریم همه جانبه اقتصادی و سیاسی جهت تحمیل یک رفراندوم آزاد برای سنجش میزان مشروعیت حکومت با سوال جمهوری اسلامی؟! آری یا نه؟ استمداد بطلبند.

 

همچنین از مردم دلیر ایران و مبارزین میدانی درخواست می کنیم فعالیت تبلیغاتی خود را جهت تبلیغ رفراندوم و آزادی فوری زندانیان سیاسی متمرکز و گسترده کنند و این خواست فراجناحی را در کمیته های هماهنگی متشکل کرده و با تمام قوا در میدان ها حضور خود را حفظ کنند.

 

با اغتشاشات محلی معترضین به نتایج انتخابات فرمایشی، هنوز استراتژیست های حکومتی زمان را برای اجراء پلید کودتای نظامی آماده نمی یابند.  با حضور پیگیرانه خود در میدان تبلیغات و فعالیت های محلی اجرای اهداف آدمخواران حکومتی را عقیم سازیم.

 

پیش بسوی تحریم همه جانبه بین المللی حکومت مطلقه برای تحمیل رفراندوم!

 

زنده باد آزادی - برقرارباد دمکراسی - گسسته باد زنجیر استبداد!

 

جبهه دموكراتيك ايران

jebhehdemokratikeiran@yahoo.com
zarezade_a@yahoo.com